xhtml 1.0 css

Samenvatting algemene voorwaarden

Aan deze beknopte samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te `s-Hertogenbosch (NL) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of met Intelligent Media.

Aanbieding en overeenkomst
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Intelligent Media aanvaardt een aanbieding van cliënten door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Prijs en betaling
Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de offerte vermelde betalingscondities. Indien deze niet zijn vermeld zal Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt zijn gebracht.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Intelligent Media of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Intelligent Media van apparatuur, programmatuur of materialen.

Medewerking door Cliënt
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Intelligent Media staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Intelligent Media in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Levering
Alle door Intelligent Media genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Intelligent Media bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Intelligent Media niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Intelligent Media en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Intelligent Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).


De uitgebreide algemene voorwaarden zijn via de volgende internetlink te downloaden:
http://www.intelligentmedia.nl/algemene-voorwaarden